Bæredygtighed som filosofi og forretningsmodel

MINALTANS BÆREDYGTIGHEDS-
STRATEGI

Det, at tage ansvar for vores omgivelser – mennesker såvel som miljøet – er ikke alene til gavn for kloden, men også til gavn for vores kunder og os.

Vi ønsker, at lejlighedsbeboere skal have adgang til udeliv og natur i fremtidens byer. Men det skal gøres med tanke på jordens sparsomme ressourcer, i forenelighed med naturen og til brug for fremtidige generationer.

Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

Vi har derfor forpligtet os til at arbejde med bæredygtighed i hele organisationen. Vores ambitioner strækker sig fra at reducere organisationens CO2e-udslip og vores negative impact på kloden til også at bruge FN’s Verdensmål som inspiration til at nå vores mål og skabe nye innovative og langtidsholdbare løsninger. Løsninger, som kræver et minimum af energi i produktion og benytter materialer, der er sunde, frie for kemi og fremstillet under ordentlige forhold.

MinAltans altaner er Cradle to Cradle certificerede

MinAltan Cradle to Cradle certificeret

Hvordan arbejder MinAltan med at skabe en bæredygtig virksomhed?

FN’s 17 Verdensmål består af målsætninger, der er relevante for både udviklingslande og udviklede lande, og dykker man ned i de enkelte mål, vil man opdage 169 konkrette delmål.

Hos MinAltan har vi valgt at fokusere på de delmål, der reelt berører vores kerneforretning, og hvor vi kan skabe størst muligt impact. Vi har derfor valgt at fokusere på følgende 2 af FN’s 17 Verdensmål:

Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

12.2 – Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

12.4 – Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

12.5 – Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

12.6 – Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

17.16 – Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer

17.17 – Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligtprivate partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

MinAltan har en vision om at indtænke bæredygtighed i hele altanens livscyklus og helt fra starten. Fra design til opsætning, fra materialevalg til genanvendelse. Vi drømmer om at være en af de mest bæredygtige virksomheder i byggebranchen og samtidig være en virksomhed, der er med til at løfte hele branchen. Vi vil gøre vores ypperst for at efterleve vores visioner og håber, at det kan inspirere andre.

Hos MinAltan vil vi sammen med vores materialeleverandører indgå partnerskaber med sigte på at få skabt bæredygtige løsninger, der kan hjælpe med at mindske CO2e udledningen samtidig med, at vi implementerer cirkulære praksisser. På den måde kan vi aktivt tage del i Danmarks målsætning om at reducere landets CO2e udledninger med mindst 70% i 2030.

Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

12.2 – Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

12.4 – Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

12.5 – Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

12.6 – Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

MinAltan har en vision om at indtænke bæredygtighed i hele altanens livscyklus og helt fra starten. Fra design til opsætning, fra materialevalg til genanvendelse. Vi drømmer om at være en af de mest bæredygtige virksomheder i byggebranchen og samtidig være en virksomhed, der er med til at løfte hele branchen. Vi vil gøre vores ypperst for at efterleve vores visioner og håber, at det kan inspirere andre.

Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

17.16 – Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer

17.17 – Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligtprivate partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

Hos MinAltan vil vi sammen med vores materialeleverandører indgå partnerskaber med sigte på at få skabt bæredygtige løsninger, der kan hjælpe med at mindske CO2 udledningen samtidig med, at vi implementerer cirkulære praksisser. På den måde kan vi aktivt tage del i Danmarks målsætning om at reducere landets CO2 udledninger med mindst 70% i 2030.

“For MinAltan er partnerskaber nøglen til at indfri vores ambitioner om at skabe innovative bæredygtige løsninger. Vi har derfor et kontinuerligt fokus på at blive mest muligt cirkulære i samspil med vores leverandører og samarbejdspartnere.

Jonas Juul-Olsen
adm. direktør, MinGruppen

Damun

MinAltans langsigtede mål

Vores målsætninger er fokuseret inden for en tidshorisont, der løber frem til 2030.
Vi arbejder for at indfri følgende målsætninger inden 2030.

Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

Fra vision til handling

For at vi kan tage de bedst mulige beslutninger og være i stand til at måle vores udvikling, er dokumentation og dataoverblik en hjørnesten i vores bæredygtighedsrejse. Vores indledende fokus har derfor været på et intenst og omfangsrigt dokumentationsarbejde, som nu danner grundlag for transformationen af virksomheden fra en lineær forretningsmodel til en cirkulær forretningsmodel.

For at lykkes med alle de gode tanker og idéer, er det vigtigt at have hele organisationen med på rejsen. For uden alle vores dygtige medarbejdere kan transformationen og de langsigtede bæredygtighedsmål ikke opnås. Derfor er det højt prioriteret, at MinAltans medarbejderne er inkluderet i alle dele af rejsen.

Bedst mulige forhold for alle de mennesker, der hver dag sørger for, at råstoffer bliver til materialer, at materialer bliver til altaner og altaner bliver tilgængelige for byboerne er desuden en essentiel del af vores strategi.

Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

Dokumentation

Vi skal fokusere på at:

– Skabe et datafundament
– Minimere CO2 aftryk i scope 1 og 2
– Få indsigt i scope 3 udledninger
– Udarbejde LCA på vores altaner
– Udarbejde årlig rapportering
Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

Cirkulær forretningsmodel

Vi skal fokusere på at:

– Udarbejde handleplan for udvidet affaldssortering
– Designe den bæredygtige byggeplads
– Genbruge eller genanvende restmaterialer
– Opnå Cradle to Cradle certifikat – Bronze er opnået
– Samarbejde med leverandører om bæredygtige materialer
– Lave partnerskaber på tværs af forsyningskæden
– Optimere vores altaners ressourcetræk
– Minimere affald

Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

Social ansvarlighed

Vi skal fokusere på at:

– Code of conduct
– Samarbejde med leverandører
– Udarbejde nye handleplaner for sikkerhed og trivsel

Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

Medarbejderengagement

Vi skal fokusere på :

– Undervisning og aktiviteter
– Skabelse af stærkere visuel identitet
– Intern kommunikation
– Bæredygtigheds task force

Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

Her kan du downloade MinAltans samlede bæredygtighedsstrategi som PDF.

Vi er godt på vej – Cradle to Cradle certificeringen er i hus

Vi går hver dag på arbejde for at kunne give vores kunder det bedst mulige altanprodukt på markedet. Vores kunder er garanteret opsætning af korrekt monterede og sikre altaner. Det er helt afgørende for os, at vores kunder kan nyde livet helt fri for bekymring om byggesjusk.

Som mennesker er vi samtidig bevidste om, at vi som byggevirksomhed har et ansvar for at skabe bæredygtige løsninger. Som organisation føler vi, at vi skal tage ansvar. Vi har derfor en klar målsætning om at skabe en arbejdsplads, der tager klimaproblemstillinger alvorligt. En arbejdsplads, hvor vi kan være stolte af, at vi er en del af løsningen og ikke en del af problemet. Vi vil være en arbejdsplads, som er ambassadør for den grønne omstilling. Med opnåelsen af en Cradle to Cradle certificering har vi nået en vigtig milepæl.

Forhåbentlig kan vi inspirere andre til at tage samme ansvar og være en del af løsningen. Lige så vel som vi finder inspiration hos andre virksomheder.
Vi er altid interessede i at sparre med andre. Ræk endelig ud.

Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

Jonas Juul-Olsen
Adm. direktør, MinGruppen

Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

MinAltans adfærdskodeks for medarbejdere og leverandører

Vi besidder en klar ambition om at udvikle vores virksomhed således, at vi gennem vores virke bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling ud fra en ambitiøs målsætning og bæredygtige strategier. Derfor har dette adfærdskodeks til formål at definere, hvorledes MinAltan formår at skabe balance mellem en social, – miljømæssig, – og økonomisk udvikling både lokalt og globalt.

MinAltans medarbejdere og leverandører er forpligtet til at overholde rammerne for dette kodeks, hvorfor MinAltan udviser nultolerance over for gentagende manglende overholdelse af de listede retningslinjer. Se venligst kodeks for uddybelse af MinAltans specifikke krav til vores medarbejdere og leverandører.

LÆS VORES KODEKS HER
Bæredygtighed, BÆREDYGTIGHED

We support Global Compact

Vi er glade for at kunne meddele, at MinAltan nu er en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark – henholdsvis verdens største initiativ for ansvarlig forretning og Danmarks største netværk for ansvarlige virksomheder. Vi ser frem til at bidrage til netværkets arbejde og være med til at løfte niveauet for ansvarlighed og bæredygtighed i dansk erhvervsliv.
Gennem tilslutningen forpligter MinAltan sig til at arbejde med Global Compacts Ti Principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption samt med de 17 verdensmål.

Læs mere om Global Compact Network Denmark på www.globalcompact.dk